محلول سپیمان

محلول سپیمان با توقف فعالیت آنزیم‌های PPO و PAL ، از قهوه‌ای شدن و تغییر رنگ ساقه‌ی کاهو پس از برداشت جلوگیری می‌کند.