ماناکس فناوری بسته بندی محصولات غذایی فرآوری شده مانند انواع غذای خشک شده، عمل آوری شده و … است. این فناوری از نوع بسته بندی فعال – سدگر (Active-Barrier) است و باتوجه به نوع ماده غذایی و الزامات نگهداری آن از انواع کیسه، پد، ساشه و … استفاده می شود.