مانزی A

قابلیت تنظیم بخار آب و اکسیژن و دی اکسید کربن را دارند و می توانند ضدبخار (Anti-Fog) و ضد قارچ و باکتری (Anti – Microbial) باشند.