کاغذ سپتوسل

کاغذهای متداول مانند کرافت و سولفیت پس از جذب رطوبت، محل مناسبی برای تجمع اسپورهای قارچ ها و باکتری ها و در نهایت رشد آن ها می شوند.

ماناپاک با هدف کاهش فساد و دور ریز میوه و سبزیجات، کاغذهای آنتی باکتریالی با نام تجاری سپتوسل تولید کرده است که از رشد و تکثیر انواع قارچ ها و باکتری ها به روی سطح خود جلوگیری می کند و مانع تولید آلودگی و انتقال آن به محصول می شود.